MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÜYE AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, Veri Sorumlusu sıfatıyla derneğimiz tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

1. MÜSİAD tarafından Kişisel Verilerinizi Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dâhil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, MÜSİAD birimleri ve personeli, www.musiad.org.tr internet sitesi, MÜSİAD organizasyonları sebebiyle açılan diğer web siteleri, MÜSİAD ve GENÇMÜSİAD sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

2. MÜSİAD Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyor?

Kişisel verileriniz,

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tüzüğü ile tanımlanan menfaat ve politikaları, ilke ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sizlere Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • MÜSİAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini ve personel ihtiyaçlarını temin etmek,
 • MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
  • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
  • Bunların faaliyet konuları ile ilgili hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
  • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılmasını sağlamak,
  • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, sağladıkları mal ve hizmetler gibi gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesini sağlamak,
 • MÜSİAD tarafından düzenlenen konferans, seminer, fuar, çalıştay, idare kurulları, üye buluşmaları vb. etkinliklerden tarafınızı haberdar etmek,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • MÜSİAD sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına, anlaşmalı kurumlarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek,
 • www.emusiad.com web sitesi üzerinden E-müsiad kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • MÜSİAD tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir. MÜSİAD veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.musiad.org.tr adresinde yer alan MÜSİAD Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’na bakabilirsiniz.

3. MÜSİAD Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarır?

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Derneğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Derneğimizin hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Derneğimizin politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla MÜSİAD çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, dernek üyelerimize, şube, temsilciliklerimize ve temsilcilerimize aktarılabilmektedir.

MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları şunlardır:

 • MÜSİAD İktisadi İşletmesi
 • MÜSİAD Fuarcılık A.Ş.
 • Uluslararası Teknolojik, Ekonomik, Sosyal Araştırmaları Vakfı (UTESAV)
 • MÜSİAD’ın www.emusiad.com adresini hazırlayan MERPA BİLGİ İŞLEM LTD.STİ
 • www.musiad.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz ortak satın alma anlaşmaları yaptığımız tüm şirketler

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

5. KVKK uyarınca MÜSİAD tarafından Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde MÜSİAD, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • MÜSİAD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ve III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • MÜSİAD’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, MÜSİAD’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca  yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, www.musiad.org.tr adresinde yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurup MÜSİAD Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İstanbul adresine bizzat başvurarak veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletmek suretiyle MÜSİAD ile irtibata geçebilirsiniz. MÜSİAD, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bununla beraber, Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi, değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kisiselveriler@musiad.org.tr adresine mail yoluyla veya bizzat Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:27 Beyoğlu/İstanbul adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (“MÜSİAD’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun şekilde bilginize sunulan Aydınlatma Beyanı ile MÜSİAD Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nın sınırları çerçevesinde,

∙ Verilerin ÜYE YÖNETİM SİSTEMİ (ÜYS) ve MÜSİAD tarafından kullanılan diğer üye kayıt veri sistemlerinde işlenmesi ve saklanması amacıyla,

özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, kan grubu, sağlık verileri, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi,  siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta gerekli aydınlatmanın tarafıma yapıldığını, MÜSİAD Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikasını ile işbu Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı; kişisel verilerimin işlenmesine hiç bir şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğimi ve kabul ve beyan Ederim.